Statuten van het
Geoficitieve Interactieproject
Metaphoor

06-07-1992

Preambule.

Het G.I.P. Metaphoor is een vereniging die haar leden de mogelijkheid wil bieden om in verenigingsverband met geofictie bezig te zijn.

Onder geofictie wordt verstaan: het in kaart brengen en/of beschrijven van geografische, sociale, politieke, historische, culturele, of andere aspecten van een geo, en verder het op gang brengen en houden van ontwikkeling van zo'n geo.

Onder geo wordt verstaan: enig gebied, staat of stad dat wordt beschreven, gekarteerd, ontwikkeld en bestuurd alsof het echt bestaat.

Onder interactieproject wordt verstaan: het bijeen brengen van de door de leden bedachte geo's op een fictieve wereld en het doen plaatsvinden van interactie. Deze interactie mag niet tot doel of gevolg hebben dat aan geo('s) van andere leden zeer ernstige, blijvende schade wordt toegebracht.

De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht van het Bestuur nadere regels stellen m.b.t. de wijze waarop aan de bovengenoemde aspecten invulling en uitvoering moet worden gegeven. Deze zullen in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen.

Doelstelling.

Artikel 1.

Het G.I.P. Metaphoor wil zijn doel realiseren door:

 1. Het bijeenbrengen en aan de leden doorgeven van informatie m.b.t. de in de Preambule genoemde aspecten van de geo's van de leden en ook m.b.t. de verschillende vormen die de interactie als bedoeld in de Preambule kan aannemen.
 2. Het organiseren van tenminste één per jaar.
 3. Het uitbrengen van een periodiek tijdschrift.
 4. Iedere andere activiteit die de vereniging nuttig vindt.

Inkomsten.

Artikel 2.

De inkomsten van het G.I.P. Metaphoor bestaan uit:

 1. Contributie, die per kalenderjaar door de Penningmeester zal worden geïnd. De hoogte ervan wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur.
 2. Vergoedingen door de leden ten behoeve van door de leden gemaakte kosten. Deze worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 3. Bijdragen door derden.

Lidmaatschap.

Artikel 3.

 1. Leden van de vereniging Metaphoor kunnen slechts natuurlijke personen zijn die zich vooraf bereid hebben verklaard de Statuten in acht te zullen nemen en deze naar letter en geest in acht te zullen nemen.
 2. Een persoon is lid vanaf het moment dat de door hem/haar ondertekende verklaring van lidmaatschap door de Secretaris is ontvangen. Deze zal het lid daarvan in kennis stellen.

Meerdere geo's.

Artikel 4.

Het is ieder lid toegestaan om meerdere geo's te bedrijven. Het is toestaan dat een geo door meerdere personen wordt bedreven. De Algemene Ledenvergadering kan hierover nadere regels stellen. De uiteindelijke bepalingen zullen in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen.

Beëindiging Lidmaatschap.

Artikel 5.

Het lidmaatschap van Metaphoor eindigt door overlijden, schrif telijke opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap.

Ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 6.

 1. Indien een lid de Statuten of het Huishoudelijk Reglement heeft geschonden kan een klacht worden ingediend bij de Secretaris. Het Bestuur zal op grond van die bezwaren het beschuldigde lid horen of om inlichtingen vragen. Indien het Bestuur, na het lid gehoord te hebben, van mening is dat er sprake is van ernstige overtredingen, kan het Bestuur met een drie vierde meerderheid van stemmen besluiten tot een opschorting van het lidmaatschap. Deze opschorting van het lidmaatschap duurt tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Op die Algemene Ledenvergadering kan het Bestuur de betrokkene voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. De Algemene Ledenvergadering dient vervolgens beide partijen te horen. Vervolgens dient de Algemene Ledenvergadering te stemmen over het voorstel om het betrokken lid het lidmaatschap te ontnemen. Hier moet een twee derde meerderheid van stemmen vóór zijn. Onverminderd het voorgaande kan de Algemene Ledenvergadering ook zelfstandig besluiten tot ontzetting uit het lidmaatschap. Nadere regels m.b.t. de procedure in geval van vermeende schending van de Statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement zullen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
 2. Indien een lid niet binnen de in het Huishoudelijk Reglement vastgelegde termijn zijn bijdragen betaald heeft en hij eveneens niet reageert op de aanmaning van de Penningmeester, kan het Bestuur besluiten tot opschorting van het lidmaatschap. Ook ten aanzien van deze opschorting gelden de bepalingen onder a.
 3. Voor het nemen van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dient altijd een aantal van twee derde van het aantal leden op de vergadering aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, moet de stemming tot een volgende vergadering uitgesteld moeten worden. Die vergadering moet binnen één maand na de eerste plaats te vinden. Op die vergadering zal een twee derde meerderheid van stemmen uitslag geven, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 4. Het G.I.P. Metaphoor behoudt zich het recht voor schade aan de vereniging aangericht op de dader(s) te verhalen.

Het Algemeen Bestuur.

Artikel 7.

De vereniging Metaphoor wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, altijd bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Waar in dit reglement wordt gesproken over Bestuur of Bestuursleden wordt bedoeld: het Algemeen Bestuur of leden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat naast een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, uit Voorzitters van commissies of personen die een speciale plaats innemen in de vereniging.

Taken Algemeen Bestuur.

Artikel 8.

 1. Het Bestuur draagt zorg voor het besturen van de vereniging met inachtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de vereniging. Zij zal jaarlijks een kascommissie laten benoemen door de Algemene Ledenvergadering om het beheer van de gelden te controleren. De jaarverslagen van de Penningmeester behoeven de goedkeuring van de kascommissie.
 3. Het Bestuur bewaakt de qualiteit van het G.I.P. Metaphoor en ziet toe op de naleving van de Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 4. Het Bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.
 5. De taakverdeling binnen het Bestuur zal in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.

Het Dagelijks Bestuur.

Artikel 9.

 1. De Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur
 2. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het Dagelijks Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene Ledenvergadering voor het aangaan van enigerlei overeenkomst welke een oorzaak heeft die niet uit het dagelijks beheer voortvloeit, noch redelijkerwijs kan worden geacht daaruit voort te vloeien. Ontbreken van zodanige toestemming kan aan en door derden worden tegengeworpen.
 3. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die redelijkerwijs kunnen worden verondersteld tot het dagelijks beheer te horen.

Benoeming Bestuursleden.

Artikel 10.

 1. De leden van het Bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks in functie gekozen. Zittende Bestuursleden kunnen zich na aftreden onmiddellijk herkiesbaar stellen. Kandidaat Bestuursleden zijn verkozen als zij een normale meerderheid op hun persoon verenigd hebben.
 2. Elk Bestuurslid kan besluiten zijn functie neer te leggen. Hij dient dit acht weken voor zijn geplande aftreden aan de Secretaris bekend te maken. Het Bestuur kan daarna iemand uit de vereniging aanwijzen om de open functie tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te vervullen. Bij die gelegenheid dient hij/zij door de Algemene Ledenvergadering in zijn functie te worden bevestigd.

Beëindiging Bestuurslidmaatschap.

Artikel 11.

 1. Bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. - het verstrijken van de termijn van de benoeming uit art. 10a.
  2. - Door ontslag, hetzij door het Bestuur of door de Algemene Ledenvergadering
  3. - Door tussentijds aftreden. Zie art. 10 sub b.
  4. - Door beëindiging van het lidmaatschap van Metaphoor.
  5. - Door overlijden.
 2. Een Bestuurslid kan alleen worden ontslagen door een besluit van het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering dat is genomen met tenminste drie-vierde meerderheid van de stemmen.
 3. In geval van ontslag door de Algemene Ledenvergadering gelden de bepalingen van art 6c.

Algemene Ledenvergaderingen.

Artikel 12.

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bevoegde orgaan van het G.I.P. Metaphoor.

 1. Algemene Ledenvergaderingen vinden minimaal één keer per jaar plaats en verder zo vaak als de gang van zaken binnen de vereniging dat noodzakelijk maakt.
 2. Algemene Ledenvergaderingen worden uitgeschreven door het Algemeen Bestuur.
 3. De Algemene Ledenvergadering neemt besluiten met een gewone meerderheid van stemmen behalve in die gevallen waarin de Statuten anders voorschrijven. Elk lid heeft op de Algemene Ledenvergadering slechts één stem. Er wordt gestemd zonder ruggespraak.
 4. Het Algemeen Bestuur dient alle leden twee weken voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering te hebben ingelicht over de agenda, de plaats, de dag, en het tijdstip van aanvang.
 5. Indien tenminste één derde van het aantal leden dit schriftelijk aan de Secretaris kenbaar maakt is het Bestuur verplicht uiterlijk één maand daarna een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
 6. De Algemene Ledenvergadering stelt de Statuten vast met drie-vierde meerderheid van de stemmen.
 7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken wordt met handopsteken gestemd.

Het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 13.

 1. De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast met twee derde meerderheid van de stemmen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de Statuten en bij strijd tussen de Statuten en de Huishoudelijk Reglement gaat het bepaalde in de Statuten voor.

Benoeming commissies.

Artikel 14.

 1. Het Algemeen Bestuur stelt commissies in. Deze zijn altijd eerst zonder bestuurszetel. De Algemene Ledenvergadering kan (evt. op voordracht van het Bestuur) een commissie tot commissie met bestuurszetel benoemen en de voorzitter in het Bestuur kiezen. De Algemene Ledenvergadering kan voorzitters van commissies die in het Bestuur zitten hun bestuurszetel ontnemen als zij die zetel aan een andere commissie of persoon wil toekennen.
 2. Commissieleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voordracht van het Bestuur met een gewone meerderheid van stemmen. Tussentijdse wijzigingen in de leden waaruit een commissie bestaat dienen door het Bestuur te worden goedgekeurd.
 3. Commissies zijn altijd verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.

Overige bepalingen.

Artikel 15.

De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding van Metaphoor. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden indien alle leden aanwezig zijn. Bedoeld besluit behoeft een meerderheid van tenminste drie vierden van het aantal stemmen.
Indien niet alle leden aanwezig zijn, kan in een binnen één maand na de eerstbedoelde vergadering te houden Algemene Ledenvergadering met tenminste drie vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.

Artikel 16.

In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. Aan zulke besluiten kunnen generlei aanspraken voor toekomstige of verleden situaties worden ontleend.

Artikel 17.

Met deze Statuten zijn alle voorgaande komen te vervallen.

Aldus goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van
____/____/________ te ______________________________,
C.J.J.Lindeman, Voorzitter. A.M.Kabel, Secretaris.

laatste wijzigingen: 7-4-2003
informatie: a.m.kabel@chello.nl
site onderhoud: Matijs van Zuijlen