Liger dul Ildulinal

Alle getallen zijn per 1 januari 994.

Algemeen

De onafhankelijke staat Klarkidzer Khal'xener Liger dul Ildulinal (de Klarkiaanse Republiek de Liga van Ildulin) beslaat de oostelijke helft van het oostelijke eiland van Macrea, en grenst aan Fluvië. Het land beslaat een oppervlakte van 2.85 miljoen km², en herbergt 41,415,065 inwoners (14.5 inw. per km²); de hoofdstad van het land is Gajesser.

Geografie

Klimaat & Landschap

De Liga is aan drie zijden door de zee omsloten, en grenst slechts in het westen aan Fluvië. Voor de kust liggen een aantal eilanden, waarvan Kirker, met een oppervlakte van 0.16 miljoen km², het grootste is.

Het vasteland van de Liga wordt op natuurlijke wijze in tweeën gedeeld door de Mid-Ilduleense bergrug, die het land van het noordoosten tot het zuidwesten doorsnijdt.

Ten noorden van deze bergrug ligt de provincie Chalter (Vuurland), waarvan de hoofdstad Gajesser tevens de nationale hoofdstad is. Chalter bestaat voor het grootste deel uit woestijn, die zo'n 200 m boven de vruchtbare kuststrook (met een breedte van ongeveer 10 km) uitstijgt. Aan de voet van de Mid-Ilduleense bergrug is de watertoevoer echter groot genoeg om een tropisch regenwoud te doen ontstaan. De bergrug zelf (iets over kleur@).

Ten zuiden van de bergrug bevindt zich de provincie Delter (‘Waterland’), dat een meer gematigd klimaat kent. In het noorden van deze provincie ligt, tegen de zuidkant van de bergrug aan, de Deltaanse hoogvlakte (830 m hoog), waar een winters klimaat heerst. Het zuidelijk deel van Delter bestaat uit vochtig laagland.

De Mid-Ilduleense bergrug zelf kent verscheidene hoge, rotsachtige bergen, waarvan de hoogste de Giger Gvajaner (Berg ________) is, met een hoogte van 6441 m.

Hydrografie

De twee belangrijkste rivieren in de Liga zijn de Xunder en de Amader, die beide ontspringen in de Mid-Ilduleense bergrug. De Xunder voorziet het regenwoud en Gajesser in het zuiden van Chalter van water. Daarna slingert hij door de woestijn, geflankeerd door dichtbegroeide oevers, die ten dele voor de landbouw gebruikt worden. Ook passeert de rivier tijdens haar tocht door de woestijn enige kleine watervallen, waarachter zich kleine meren hebben gevormd. Daarna mondt zij bij de havenstad Harer uit in de Straat van Tebler, die het vasteland van Kirker scheidt.

De Amader is de langste rivier in Liger en heeft een lengte van 2125 km. Hij stroomt over de Deltaanse hoogvlakte, stort zich bij de stroomversnellingen van Xunomper omlaag naar het laagland, slingert langs Dulaner, en mondt uit in de Zuidelijke IJszee. In de laaglanden voedt zij de uitgestrekte moerasgebieden die in Delter voorkomen.

Op de Deltaanse hoogvlakte bevindt zich een kratermeer. Dit is overblijfsel van een meteorietinslag die zo'n honderdduizend jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Door zijn vrijwel perfect ronde vorm heeft het meer de naam Cirkelmeer (Bratnix: ________) gekregen. In het midden bevindt zich een klein eilandje. Het meer heeft een omtrek van ongeveer vijftien kilometer.

Grondstoffen (/Indeling grond)

Tabel 1: Verdeling van bodemtypen in de Liga
bodemtype omvang
stedelijk gebied 1 %
bebost 35 %
grasvlakte 16 %
landbouw/veeteelt 3 %
steppe 16 %
woestijn 23 %

Zie hiervoor kaartjes!

Aan mineralen is het volgende in de bodem van de Liga aanwezig: olie (vooral in Chalter), ijzererts (Mid-Ilduleense bergrug), marmer (Deltaanse hoogvlakte, en het Deltaanse deel van de Mid-Ilduleense bergrug), siliciumoxide (de woestijn van Chalter), en iridium(??). Verder worden op verscheidene plaatsen kleine voorraden zeldzame aarden en bauxiet gevonden.

Flora & Fauna

In de Chalterse woestijn komen de bekende woestijndieren voor, zoals slangen, ______ en gieren, met als bijzondere diersoort het woestijnbeertje. Plantengroei is er nauwelijks, behalve in het westen, waar de woestijn rotsachtiger is, en relatief veel cactussen, harde struiken en vetplanten voorkomen. Hier groeit ook het giftige Paler-kruid, een lage plant, waarvan de bladeren bij consumptie een sterke neiging tot overgeven geven. Het geconcentreerde gif is al in kleine hoeveelheden dodelijk, en werd in vroeger tijden veelvuldig bij de oorlogvoering gebruikt @@.

Het regenwoud kent naast de talrijke soorten apen, vogels en insekten ook de Chalterse boskat, die in vroeger tijden voor zijn bijzonder gekleurde pels bejaagd werd. De fauna van het tropisch regenwoud kenmerkt zich door de grote woudreuzen, en een uitbundige variëteit aan klimplanten. Vooral de reuzachtige ___ boom is in grote @getale aanwezig.

In de bergen komen tot een hoogte van 2100 m loof- en naaldwouden voor, die overgaan in gras en vetplanten. Van de grotere zoogdiersoorten wagen zich slechts bergmuizen, gemzen en schapen op deze hoogten. Daarnaast zijn er talrijke vogelsoorten die op de steile hellingen broeden.

Van de Deltaanse Hooglanden zijn vooral de hooglandschapen en de zoetwatersardine bekend. De hooglanden kennen een begroeiing van kort, stevig gras, en verscheidene soorten kleine bloeiende planten, die de vlakte in het warme seizoen een veelkleurige aanblik geven. De enige grotere planten zijn het rietachtige Quing'kaler en de Tnomer-boom.

De laaglanden van Delter zijn afwisselend begroeid met gras, loof- en naaldwoud en moerasvegetatie. Van de dierenwereld is vooral de Deltaanse woudadelaar bekend. @

(Het land als woongebied)

Bevolking

Etnische samenstelling

De bevolking van de Liga kan ruwweg in drie groepen worden ingedeeld, die overeenkomen met de drie belangrijkste leefgebieden:

In Chalter wonen de Chalterkeri. De Chalterkeri stammen vrijwel uitsluitend af van de Pol'terkeri. Hierdoor hebben zij net als de oorspronkelijke Pol'terkeri een getinte huidskleur, wijde, zwarte ogen, geprononceerde jukbeenderen en licht golvend, donker haar. Meestal is hun baardgroei erg licht.

In de lage delen van Delter wonen de Delterkeri. Zij stammen ook ten dele van de Pol'terkeri af, maar hebben door de sterke menging met de bevolking die daar van oorsprong leefde toch een lichtere huidskleur, terwijl ook rode en zelfs blonde haren geen zeldzaamheid zijn.

In de Deltaanse hooglanden tenslotte wonen de Hooglanders of Quing'Delterkeri. De Quing'Delterkeri zijn sterker verwant met de Pol'terkeri dan de Delterkeri, maar minder dan de Chalterkeri. Zij hebben een sterke binding met de traditionele leefwijzen, die zij van de oorspronkelijke bevolking hebben overgenomen.

Demografie

De Liga kent een lichte bevolkingsgroei; 6‰. De gemiddelde jaarlijkse immigratie bedraagt 2‰, de emigratie 3‰. De geboorte- en sterftecijfers bedragen respectievelijk 3‰ en 1‰.

Steden

De grootste steden van de Liga zijn Gajesser, met 1.840.657 inwoners, Dulaner (945.885 inw.), en de havenstad Harer (654.776 inw.). De overige steden komen met hun inwonertal niet boven het half miljoen uit. Dit zijn tevens de belangrijkste steden; Gajesser is belangrijk om zowel politieke en culturele redenen; het is zowel de eeuwenoude hoofdstad van het rijk, als een stad met een rijk cultureel en uitgaans- leven. Dulaner is van belang door zijn grote industrie, maar speelt tevens een niet geringe rol in de binnenlandse politiek. Harer is de belangrijkste havenstad van de Liga.

Dorpen

Ondanks de sterke ontwikkeling van de technologie werkt het grootste deel van de bevolking nog steeds in de landbouw. Zij wonen voornamelijk in kleine dorpen, die echter wel ...

% in de landbouw, 19 % in de industrie en 70 % in de dienstensector.

Economie

Landbouw & Veeteelt

Op de vruchtbare oevers van de Xunder bevinden zich de belangrijkste bananenplantages. Daarnaast wordt in plantages nabij Gajesser cacao verbouwd, terwijl zich op de heuvels aan de voet van de Mid-Ilduleense bergrug thee- en rijstvelden bevinden. De belangrijkste landbouwprodukten in Delter zijn maïs en hout.

Rond het Cirkelmeer worden grote hoeveelheden quing'kaler geteeld. Dit is naast de vangst van de rijkelijk voorkomende zoetwatersardines de belangrijkste bron van inkomsten voor de Hooglanders.

Door veehouders worden naar gelang het klimaat onder andere struters, deltaanse hooglandschapen, kamelen en runderen gehouden.

Mijnbouw

De mijnbouw is van ____ belang. Van de vele gedolven mineralen zijn {________} het belangrijkst.

Energiewinning

De opwekking van electriciteit vindt voor bijna een vierde deel plaats in centrales die werken op lage-temperatuur muonische fusie. De overige drie vierde wordt voor het grootste deel geleverd door de fossiele brandstoffen gas en steenkool, terwijl een klein deel wordt geleverd door energiebronnen als zonneënergie, waterkracht—vooral van belang in de Hooglanden—, windenergie en aardwarmte. Deze laatste energiebron wordt nog slechts geëxploiteerd met behulp van een experimentele centrale.

In de toekomst zal steeds meer op fusie worden overgeschakeld. Uiteindelijk moet dit tot 75 % van de energiewinning in centrales opleveren, misschien nog aangevuld met milieuvriendelijke winning met behulp van zon, water en wind.

Voor vervoer wordt grotendeels gebruik gemaakt van electriciteit, b.v. voor treinen, lokaal openbaar vervoer en personenwagens. Voor vlieg- en scheepvaartverkeer wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gas en aardoliederivaten. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met grote door fusie aangedreven schepen.

Industrie

De belangrijkste industrie-produkten zijn wapens, Pen'tacheri.

Hoewel wapens een belangrijk industrieproduct zijn, is de export ervan beperkt.

Het bedrijf Technologijer Prosfer Delajer produceert precisie-meetapparatuur voor wetenschappelijk gebruik.

Belangrijke bedrijven in de Liga zijn Chameller Computing, Computer hardware & software; Baber/Aspober groep, Uitgeverijen; Plof, wapenfabrikant.

Chameller Computing is dankzij haar grote aandeel in de ontwikkeling en implementatie van het Xen'Ratnixer systeem één van de succesvolste bedrijven in de Liga. Verwacht wordt, dat die trend zich nog zal doorzetten met de introductie van Xen'Ratnixer II, het breedbandige vervolg op Xen'Ratnixer. Baber/Aspober boeken vooral winst op hun uitgave van de kranten NV-Orber en Dulanidzer Xen'xukler, en op enkele grote tijdschriften.

Plof is vanouds een van de belangrijkste wapenfabrikanten op onze planeet, die voornamelijk levert aan het sterke Ilduleense leger.

Papier wordt gefabriceerd als bijprodukt van de quing'kaler-produktie. Tevens vindt op kleine schaal houtproduktie voor de papierfabricage plaats in de bossen van het zuidelijk deel van de Liga, Delter.

(Elektronica wordt onder andere gefabriceerd door Chameller Computing.)

Handel/Verkeer

De belangrijkste exportprodukten zijn papier, wol, bananen en elektronica.

De belangrijkste importprodukten zijn graan, citrusvruchten en koffie.

De belangrijkste zeehaven is Harer.

De belangrijkste luchthaven is Gaj'Ader. Deze luchthaven bevindt zich nabij de hoofdstad, Gajesser.

De belangrijkste ruimtehaven is Kiler. Kiler ligt midden in de woestijn, om de overlast van lanceringen voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.

Belangrijkste middel van goederenvervoer: @ trein; 80 %, ____, ____

Belangrijkste middel van personenvervoer: @ trein; __ %, ____, ____

Algemeen

Sociaal-economische structuur

Staat

Bestuur

Liger dul Ildulinal is een Klarkiaanse Republiek. Deze staatsvorm is gebaseerd op het fragmentarisch bewaard gebleven werk ‘Xeneri’ (de landen) van de eerste-eeuwse Chalterse wijsgeer Açhidor Kiador Klarkor. Deze vooruitstrevende denker voorzag een staatsvorm waarin elk besluit door de betrokken mensen genomen zou worden.

Het staatshoofd heeft in deze staatsvorm slechts een representatieve functie. Dat wil zeggen dat op hem of haar de taak rust staatshoofden te ontvangen, toespraken te houden en linten door te knippen, terwijl er geen besluiten hoeven te worden genomen. Dat neemt niet weg, dat de president een invloedrijke figuur is, @. Is de president een man, dan heet hij Mior Pro'xenor, is het een vrouw, dan heet zij Miar Pro'xenar. De onzijdige vorm is Miër Proxener.

Schema

Vlag, wapen, munt etc.

Vlag

De vlag symboliseert de verbroedering van de twee gebieden (Delter en Chalter) die samen de Liga vormen. Chalter wordt gesymboliseerd door een rood vlak, voor vuur, Delter door blauw, water. De vorm is die van twee gestyleerde schuddende handen.

Wapen

Het wapen is een rond schild met de vlagkleuren, daarboven de koninklijke pen'tacher. De wapendieren zijn, rechts, de Chalterse woestijnbeer en, links, de deltaanse woudadelaar. Achter het schild staan gekruist een speer en een zwaard.

Munt

De nationale munt van de Liga is de Jojer, in het buitenland frequent aangeduid met Jojo. Het symbool voor de Jojer is ___. De Jojer is onderverdeeld in vijf Japer of vijfentwintig Ser, de koers op 1 januari 994 is 1.743 MECU.

De munt wordt uitgegeven door de Emper dul Ligel dul Ildulinal, gevestigd te Dulaner.

Maten en gewichten

In de Liga wordt over het algemeen het Gajessidzer Anbratach'selmander gebruikt, in 354 ingesteld door Koflogar III. De lengtemaat is de bevoner (=1.28 m. 0.749 Macaaanse bevono), overgenomen uit Macao in datzelfde jaar 354, toen keizer Uffello XXVIII 12 jaar oud was. De bevoner wordt onderverdeeld in vijf grater. Inhoudsmaten zijn de kubieke bevoner en de çheder. Landoppervlakte wordt gemeten in ____. Het standaardgewicht is het gewicht van 1/15625 kubieke bevoner lood, de ____, ongeveer 1.52 Bodnische gram.

Volkslied

Rechtswezen

Er is sprake van een onafhankelijke rechtspraak. De indeling van de civiele rechtspraak is terug te voeren op de rechtspraak bij de Pol'terkeri, maar is inmiddels duidelijker gescheiden van de wetgevende en uitvoerende macht. Het hoogste rechtsorgaan is gezeteld in Gajesser. De doodstraf werd reeds in 362 op religieus-filosofische gronden afgeschaft. De hoogste straf is @ tijdelijke opsluiting gedurende 25 jaar.

Krijgsmacht (/Politie)

Het staatssysteem heeft misschien een geheime dienst @.

Sociale Instellingen

De leeftijd van volwassenheid is 15 jaar. Dit is de traditionele leeftijd waarop men volgens de overheersende godsdienst volwassen wordt, en is daarom al in de grondwet van 310 als zodanig vastgelegd. Volwassenheid geeft o.m. het recht van vrije toegang tot Xen'Ratnixer (o.a. om artikelen te publiceren) en stemrecht. (@ Nog iets over: trouwen, ‘auto’-rijden en eventueel. dienstplicht? en moment van werken, schoolgaan etc.)

De senioren leeftijd is 55 jaar. Door de toegenomen automatisering hoeft men niet meer lang te werken. Dit is de pensioengerechtigde leeftijd.

Buitenlandse betrekkingen en verdragen

De Liga van Ildulin is lid van HAP, in het Bratnix acroniem voor Hajgaxinçhor dza A'unpapel dul Pajanteli (Pact voor de verdediging van de kusten). Daarnaast onderhoudt de Liga betrekkingen met _____

Er worden diplomatieke betrekkingen onderhouden met: Macajo, El Tricator, @.

In- en uitreizen is mogelijk voor ingezetenen, benodigdheden @ geldig paspoort.

In- en uitreizen is mogelijk voor buitenlanders, benodigdheden: @ geldig paspoort, @ visum

Openbare financiën

Godsdienst

Het grootste deel van de bevolking is aanhanger van Wehetaler. Een minderheid van 9% is ongelovig, of hangt een andere godsdienst aan. Er is vrijheid van godsdienst in de Liga, maar niettemin vinden er zo nu en dan confrontaties plaats tussen verschillende godsdiensten.

Pers, Publiciteit en Communicatie

Algemeen

Er is sprake van persvrijheid. De belangrijke kranten zijn onder meer N.V.-Orber en Dulanidzer Xen'xukler.

De belangrijkste middelen van massacommunicatie zijn op dit moment: televisie (41%), radio (14%), krant (19%) en het Xen'Ratnixer net (26%).

De belangrijkste middelen van onderlinge communicatie zijn Xen'Ratnixer @% en “café”-bezoek @%

Xen'Ratnixer

Het systeem voor massacommunicatie bij uitstek is het Xen'Ratnixer netwerk, waarop informatie in allerlei vorm wordt gedistribueerd. Deze informatie kan bovendien door iedereen het netwerk opgestuurd worden. Zodoende kunnen burgers vrij artikelen en andere informatie in electronische vorm openbaar maken, terwijl ook de kranten een Xen'Ratnixer variant publiceren.

Sommige diensten, zoals (delen van) kranten en commerciële programma's kunnen slechts tegen betaling ontvangen worden.

De Raden, die als taak hebben belangrijke wetsvoorstellen voor te bereiden, publiceren deze via Xen'Ratnixer, waar elke burger er kennis van kan nemen en er zijn oordeel over kan vellen. @ Dit is de enige publikatie van staatswege.

Verwacht wordt, dat langzamerhand Xen'Ratnixer steeds meer terrein zal winnen t.o.v. de overige media, om deze tenslotte vrijwel geheel te verdringen. Het Xen'Ratnixer systeem zal ondertussen sterke veranderingen ondergaan.

Op dit moment is de capaciteit van Xen'Ratnixer nog beperkt, zodat voornamelijk informatie in de vorm van tekst en stilstaande beelden wordt aangeleverd. Hierdoor bestaan naast Xen'Ratnixer ook nog radio- en tv-zenders. In de toekomst moet echter een variant met hogere capaciteit worden ingevoerd. Bewegende beelden met geluid zullen dan ook via Xen'Ratnixer gedistribueerd worden TV-programma's zullen dan ook voornamelijk via Xen'Ratnixer worden verzonden.

Vrijwel alle woningen in de steden zijn op het Xen'Ratnixer-netwerk aangesloten. In de dorpen is er veelal slechts één Xen'Ratnixer-aansluiting, in het raadshuis@.

TV & Radio

De grootste televisiezender, die door middel van satellietverbindingen wereldwijd te ontvangen is, is LTV (Ligidzer Televiser), met als vestigingsplaats Dulaner.

De meest beluisterde radiozender heeft eveneens satelliet bereik, heet @ en is gevestigd in @

Tevens zijn er directe, vrije verbindingen met het buitenland.

Belangrijkste binnenlandse televisiezenders (of soortgelijke media)

Belangrijkste binnenlandse radiozenders

Taal

De landstaal van de Liga is het Bratnix. Deze taal is ontstaan uit het oud-Bratnix, dat in het gebied waar nu Meinreich ligt gesproken werd door de Pol'terkeri. Het is ver verwant met het Ratnix, gesproken door de inwoners van El Tricator. Het Bratnix kent een eigen, alfabetisch schrift, dat van links naar rechts wordt geschreven.

Cultuur

Muziek

De bekendste componist is Dalidar dul Quing'deltel (894-938). Zij is de overgrootmoeder van de huidige ambassadeur van de Liga in Meinreich. Zij is de meesteres van de Hetekengrater-stroming in de Ilduleense muziek, die poogde de etherische aard van de Her-stijl te verenigen met de volkse dansen uit de Cirkelmeer-streek.

Literatuur

De bekendste schrijver is Paraçhor Maznabor (941- ) Bekende werken van hem zijn onder andere de Beginnende Toerist-serie, en de Stalen Theepot.

Beeldende Kunst

De bekendste schilder is Bandar Remgajar (882-912)

De bekendste beeldhouwer is Milor Zidor (635-720)

Sport en vrije tijd

De meest geliefde ontmoetingsplaats voor Ildulenen is het theehuis; hier wordt thee en chocolade geschonken. Een geliefd ontspanningsoord is, in de grote steden, ook het park. Daarnaast zijn

De nationale sport is Kickhit; Omdat deze sport voor minderjarigen verboden is, wordt op straat veelal het vriendelijker Lashoner gespeeld. Zie voor beschrijving Michiel's uitleg

Voorbeelden: Sport, Kickhit computerspelletjes, jagen, leren zwemmen sex sporten eten (Qk; Spé Smé) niets doen TV kijken naar de film gaan muziek maken muziek beluisteren rondhangen in cafés en dergelijke theater disco dansen feesten.

Technologisch peil

@ hoog of zeer hoog.

Algemene ontwikkeling van de bevolking

De algemene ontwikkeling van de bevolking is hoog te noemen. Vrijwel iedereen kan lezen en schrijven, doordat elk dorp een school heeft binnen 10 km., en door de leerplicht tot na de leeftijd van volwassenheid, namelijk tot 20 jaar. De leerplicht is volledig tot 15, daarna is halve leertijd verplicht.

Nationale feestdagen

Een van de nationale feestdagen is de dag van de verbroedering, de dag waarop Ildulinar de Liga stichtte.

Kalender

De Ilduleense tijdrekening gaat uit van een week van vijf dagen.

Werkuren in één week

uur.

Zie ook hierboven over haalbaarheid.

Geschiedenis

De Liga van Ildulin is het resultaat van de vereniging van twee landen, Delter en Chalter. Deze twee landen werden omstreeks het jaar 250 verenigd door de legendarische Chalterse koningin Ildulinar.

De geschiedenis van de Liga begint met het vertrek van de Polterkeri uit Meinreich (@ waarom?). Na vele omzwervingen landden zij op Kirker. Na enige generaties waagden zij de oversteek naar het vasteland, waar zij aan de monding van de Xunder de havenstad Harer stichtten. Via de Xunder werd de rand van het regenwoud bereikt, waar Gajesser gesticht werd. Door de eerste regent van Gajesser werd het nieuwe land Chalter gedoopt.

Vervolgens koloniseren Chalterkeri heel Chalter, stichten steden & handelsroutes. Ontstaan van het koninkrijk Chalter, eerste koning: Namurdor I.

Namurdor III stuurt twee expedities naar het zuiden: Eén over de bergen en één over zee, langs de oostkust van Chalter. De expeditie door zee bereikt de monding van de Amader en sticht de voorloper van Dulaner. Vanwege het drassige land wordt het nieuw ontdekte gebied Delter genoemd. De kleine groep Polterkeri weet de aldaar aanwezige inheemse bevolking te onderwerpen en haar taal op te leggen.

De andere expeditie sticht een nederzetting aan de rand van het Cirkelmeer, en verblijft daar enkele jaren. Dan arriveert een groep uit de laaglanden. Het gehele gebied ten zuiden van de bergen wordt Delter gedoopt, en er vindt levendige handel plaats tussen Quing'Delterkeri en Delterkeri.

Tot 175 is Delter een kolonie van Chalter, geregeerd door een regent, ondergeschikt aan de Chalterse kroon. Dan echter roept de regent Sochpor II zich uit tot eerste koning van het koninkrijk Delter. Alle banden met het moederland worden gedurende vijfentwintig jaar verbroken. Daarna komt de handel tussen de twee koninkrijken op gang.

In 250 verovert legendarische Chalterse koningin Ildulinar Dulaner, en sluiten Delter en Chalter een verbond onder één koning, de Liga van Chalter en Delter, later (na de dood van Ildulinar) de Liga van Ildulin.

Onderwijs

Wehetaler

Wehetaler deelt de wereld op in vijf krachten: De vier vormende, geassocieerd met de vier ‘elementen’, water, aarde, lucht en vuur, ofwel de vier fasen: vloeistof, vaste stof, gas en plasma, in de zin van, dat waarvan de zon is gemaakt, en als vijfde kracht de vernietigende kracht, wat wij chaos zouden noemen, in Wehetaler aangeduid met ________. Elk van deze krachten is geassocieerd met een godheid. De goden heten respectievelijk: ________, ________, ________, ________ en ________. Deze krachten zijn symbolisch verdeeld over een vijfhoekig rad, dat in de tijd verdraait, en zo elk van de krachten om de beurt de overhand laat hebben. Naast deze indeling is er ook nog één Almacht in het heelal, die verantwoordelijk is voor de schepping van het raamwerk van de kosmos, en van de vijf krachten. Deze Almacht zorgt voor de balans tussen de vijf krachten.


Steden in de Liga:

Kiler

Gajesser

Dulaner

Tajaner

Harer

Kaponer