Volentisch Schrift

Jaargang 1004, nr. 1


Ba-Neb Dedethoeders onthullen grootse plannen met handelshoofdstad Nechbet.

De leiders van de inheemse volkeren van Volentië zijn jongsleden 4 juli op de hoogte gebracht van de uitbreidingsplannen die de handelsstad Nechbet in de nabije toekomst zal ondergaan. Dit bevestigde de persoonlijke schrijver en adviseur van de monarch van Ba-Neb Dedet, Ameni aan het volk van de geitenhoeders. De Koning heeft tijdens een langdurende vergadering verteld dat Nechbet een internationale handelsvesting moet worden. Nechbet zou dé centrale plaats zijn geografisch gezien om optimaal toezicht op het internationale handelsverkeer te kunnen houden, bovendien heeft Volentië natuurlijk de nodige expertise in huis om in aanmerking te komen voor deze belangrijke taak gezien haar zeer goed lopende structuur waarbinnen handel wordt gedreven. Hoewel de vermoedens al langer bestonden onder de inwoners van Nechbet achtte de Monarch het noodzakelijk op dit moment uit te doeken te doen wat de daadwerkelijke bedoelingen zijn van de regering van de Ba-Neb Dedethoeders. Op 25 juli 1004 zal namelijk begonnen worden met de bouw van een schitterend appartement voor de 169e speciale brigade onder het bevel van Lt. Zalagarda afkomstig uit El Tricator, indien zich geen onverhoopte veranderingen voordoen. Het zou de eerste keer zijn dat een buitenlandse delegatie zijn intrek zou nemen op Volentische bodem. Naar verluid zal de bouw eind 1005 klaar zijn. Behalve de intrek van mogelijke ambassades prefereert de Monarch tot het bouwen van een officieel Handelsgebouw waar internationale vergaderingen geleid kunnen worden.De andere volkeren van Volentië hebben zich nog onthouden van commentaar omdat zij eerst de consequenties uitgewerkt willen zien die gelden voor haar eigen volkeren. Wel gaf de leider van het Vulkaanvolk Moe aan niet mee te willen werken aan een verdere monopolisering van de Ba-Neb Dedethoeders ten opzichte van de handelsmarkt binnen Volentië. "Ik sta absoluut vóór verbeterde relaties met het buitenland omdat dit ten positieve van onze eigen afzetmarkt zou kunnen werken, maar ik vind de keuze om Nechbet als internationale handelsstad te betitelen een ongelukkige keuze juist omdat dit het bolwerk is van trots van de toch al arrogante Ba-Neb Dedethoeders. Een neutraal terrein zou een eensgezindere uitstraling hebben naar het buitenland daar het project toch uit zal gaan van alle volkeren en niet alleen van de hoeders van Ba-Neb Dedet." De regering vanuit Djeseret heeft voorstellen aangemoedigd en wederom uitgesproken dat het veranderlijke beleid te danken zal zijn aan alle betrokken staten en niet slechts uitgaat van haar volk alleen. De architect Efret is belast met de taak om het de El Tricaranen naar de zin te maken. Hoewel hij in het diepste geheim werkt aan de bouwtekening, zal er ongetwijfeld veelvuldig gebruik worden gemaakt van wit lavagesteente en lapis lazuli (de kenmerken van de Efret-stijl).

Vulkaan 'Al Daar Hier Dan' blijft actief.

De nog na sputterende vulkaan Al Daar Hier Dan zorgt ook na de uitbarsting op 24 juni nog voor zeer veel overlast. Hoewel vulkanologen de uitbarsting van de toch al weerbarstige vulkaan ruimschoots van tevoren zagen aankomen, waardoor de mensen voortijdig konden worden geëvacueerd, is de materiële schade enorm. Mijnschachten zijn dicht gelopen met als gevolg dat de winst van grondstoffen ernstig gereduceerd zal worden, stadsdelen zijn plotsklaps onbewoonbaar geworden en voedselvoorraden zijn door de hete lavamassa vernietigd. De 60.000 inwoners van Al Daar Hier Dan verblijven momenteel bij hun buurstad Moe waarmede de veiligheid van de bevolking gewaarborgd is. Normaliter waren vulkanologen in staat gebleken de lava-uitstortingen de zee in te leiden, door gangstelsels kunstmatig te dichten waardoor de lavawegen gestuurd konden worden, maar vanwege de grootte van de uitbarsting zou een dergelijke strategie de oorzaak zijn van een enorme vloedgolf die de kuststreken van Splendeur in gevaar zou brengen met alle gevolgen van dien. De Handelsraad is na het bekend maken van de financiële gevolgen naar aanleiding van de uitbarsting direct bijeen gekomen om te vergaderen over de economische situatie. Unaniem zijn de vertegenwoordigde staten van mening dat het Vulkaanvolk ten alle tijden hulp moet aangeboden krijgen in de vorm van voedselhulp en vrijstelling van export. De Leider van Al Daar Hier Dan heeft in een publiekelijk verschijnen verkondigd dat hij trots is op zijn volk. "Jullie zijn waardig gebleken door de verantwoording die is genomen om te evacueren in plaats van het dichten van gangstelsels waarmede onze zuiderburen in ernstig gevaar zouden worden gebracht. Wij hebben decennia lang de winst geproefd die de vulkaan ons gebracht heeft, laten wij ons alstublieft niet ontmoedigen na deze tegenslag. Wij tezamen zullen kracht putten uit deze slag en zullen als overwinnaar tevoorschijn komen." Op dit moment zitten er nog een honderdtal vulkanologen in het rampgebied om verdere uitbarstingen te registreren. De waarschijnlijke oorzaak van de uitbarstingen is een aardkorst die langzaam aan opstuwt tegen een hoger gelegen deel, door deze miniaardbevingen wordt de aanwezige energie teveel die de vulkaan er vervolgens uitspuwt.

Oerdegelijkheid uit Meinreich; Volentië blijft achter.

Een door de Handelsraad onafhankelijk aangestelde consumentenbond heeft een aantal opmerkelijke uitlatingen gedaan omtrent handelsproducten van binnen- en buitenland. Zo stellen zij dat de waarde van boomhars onevenredig hoog zou liggen en dat geitenhuiden in de toekomst misschien wel vervangen moeten worden door geitenhuiden afkomstig uit het buitenland omdat de huiden uit Volentië niet duurzaam zijn en bovendien omslachtig tot voltooiing gebracht worden. De bond vreest bovendien dat de mensen uit het Serberwoud grootschalige hoeveelheden boomhars niet opgeven aan de handelsraad waardoor er een onjuiste weergave ontstaat van de totale voorraad aan boomhars. De frauduleuze manier van handelen waarvoor de Serbermensen verantwoordelijk worden gehouden, zal door de Handelsraad in overweging worden genomen en zal op basis van haar conclusies mogelijk het waardequotiënt herzien. Na deze negatieve geluiden bleef de bond stil rond uitlatingen over de positieve kanten van producten afkomstig uit Volentië. Dit heeft geleid tot opstandigheid van handelsvertegenwoordigers van de verschillende staten. Vertegenwoordigers uit de Serberbossen hebben aangegeven de uitslag van de bond niet te erkennen. Ook de Volentische vertegenwoordiger heeft verkondigd problemen te hebben met de fundamenten van de beweringen.

Misschien nog wel opmerkelijker was het oordeel over de handelsproducten van Meinreich. De bierbrouwers zouden de beste ter wereld zijn en haar typmachines blijken oer en oerdegelijk te zijn. Van hieruit is het advies gegeven aan de handelsraad om contacten aan te gaan met de staat, daar Volentië geen van de producten zelf maakt. Ook hierover buigt de Handelsraad zich.


Het Serberwoud wordt geconfronteerd met nieuw ras.

De mensen vanuit het Serberwoud mogen dan eindelijk weten wie er verantwoordelijk is voor de plunderoogsten van exotische vruchten, opgelost lijkt de kwestie allerminst. Bij toeval stuitte de minister van Bosbeheer op een nederzetting diep in het woud. Bij verkenningsspionage bleek het al snel te gaan om een groep van ongeveer 2.000 man die zich van geen kwaad bewust waren toen zij de velden van de Serbermensen oogsten. Hiermee kwam een eind aan de bange vermoedens dat terroristen of misdadigers zich schuil houden in de meest ondoordringbare bossen op Metaphoor. De 'stam' bood direct verontschuldigen aan bij de plaatselijke stamhoofden en beloofde hulp bij de volgende oogsten. De leer van de Serbaren staat overigens niet toe dat de mensen gedwongen de beboste streek moeten verlaten. Wel zal de Serberraad in overleg gaan met de leiders van de vier staten om zich te beraadslagen over de kwestie. Hierin zal duidelijk moeten worden wat er gaat gebeuren met de inwoners van de nederzetting en sterker nog of de nederzetting erkend wordt als autonome staat hetgeen zal betekenen dat de 'Eelyriërs', want zo noemen ze zichzelf, dezelfde rechten zou krijgen als de andere vier staten wat weer zou leiden tot een algehele veranderingen binnen de diverse besturende organen. De Volentijnse vertegenwoordigers hebben al aangekondigd niet te zullen meewerken aan het creëren van een nieuwe zelfstandige staat. "Laten we ons niet direct laten beïnvloeden door onze op emotie beruste normen en waarden. Het is belangrijk om eerst de mogelijke consequenties te doorzien voordat we overhaast een beslissing nemen. Een ander belangrijk gegeven moeten we eveneens niet over het hoofd zien. De instabiliteit van de landelijke besturen is ons al meermalen getoond, waarom zouden we dit wederom riskeren juist nu we de laatste periode standvaster blijken. Volentië stelt voor prioriteit te hebben voor een evenwichtig bestuur zonder de Eelyrische levensgemeenschap hierin te betrekken boven een onzekere stap waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien."


3e ITC wederom in El Tricator.

La Junta heeft in haar laatste uitgave aangekondigd dat de 3e ITC wederom in eigen land wordt gehouden te Aquamare. De Internationale Terrorisme Conferentie dat november 1004 van start gaat, zal naar alle waarschijnlijkheid veel publiek trekken. Het zowel theoretisch al praktijk gerichte congres zal tijdens de toespraken uitweiden over de volgende onderwerpen: terroristische doctrine, cellulaire opbouw, infiltratie, modern wapentuig en, als primeur, de vorming van internationale terreurcoalities. Of Volentië ook vertegenwoordigd wordt op het wetenschappelijk congres is nog onduidelijk.


Handelsraad richt zich op buitenland.

De Handelsraad is in verre staat van onderhandeling met de regeringen van Trimaran en El Tricator over een mogelijke handelsbetrekking. Hoewel officieel nog geen verdragen zijn getekend, hebben de landen blijk van vertrouwen gegeven door contact te onderhouden met Volentië. Dit heeft de Handelsraad medegedeeld. Inhoudelijk ingaan op de situatie wil de Handelsraad niet doen, maar het volk is gerust gesteld door de toespraak van de persofficier van de Handelsraad. Hierin kwam naar voren dat Volentië, ondanks dat ze misschien niet al haar ideeën verwezenlijkt zal zien, haar standpunten overtuigend heeft overgebracht en heeft gewezen op een bilaterale band tussen de staten. Mogelijk zal in de toekomst nog meer landen individueel benaderd worden tot het aangaan van handelsovereenkomsten met Volentië. Insiders doelen op een op handen zijnde ontmoeting met Meinreich.


Meinreichse Zeitung maakt melding van oplaaiend geweld tussen Dictum en Meinreich.

Uit Dictum afkomstige oorlogsschepen zouden volgens de Meinreichse Zeitung zonder aanleiding het vuur hebben geopend op een handelsvloot op weg naar El Tricator. De vloot stond echter onder bescherming van Bundesmarine waardoor de aanval eenvoudig af werd geslagen. De discussie wordt door dit voorval weer aangewoekerd over het beschermen van handelsvloten op de internationale wateren. De bescheiden vloot van Volentië zal waarschijnlijk ook buiten de eigen grenzen gaan varen vanwege nieuw aangaande betrekkingen met het buitenland. Ondanks dat de vice-president van Meinreich heer Troebbels ferme taal heeft uitgesproken naar Dictum, wacht het Bestuur van Veiligheid nog op verdere berichtgeving onder andere uit Dictum zelf.


Het Handelsorgaan

Aanvraaglijsten van de vier staten van Volentië:

Ba-Neb Dedethoeders

Geitenhuiden 2.500 ------
Geitenmelk 7.000 ------
Geitenkaas 1.000 ------
Hoefmateriaal 800 ------
Medicijnen ------ 500
Vruchten ------ 4.000
Groenten ------ 4.250
Boomhars ------ 1.000
Witte lava ------ 4.500
Blauwe lava ------ 900
Rode lava ------ 12.000
Lapis lazuli ------ 200
Instrumenten ------ 400
Boekwerken ------ 1.200
Meubelen ------ 900

Serbermensen

Geitenhuiden ------ ------
Geitenmelk ------ 4.000
Geitenkaas ------ 500
Hoefmateriaal ------ 200
Medicijnen 1.300 ------
Vruchten 11.500 ------
Groenten 13.000 ------
Boomhars 600 ------
Witte lava ------ 1.000
Blauwe lava ------ 250
Rode lava ------ 6.000
Lapis lazuli ------ 50
Instrumenten ------ 350
Boekwerken ------ 800
Meubelen ------ 200

Vulkaanvolk

Geitenhuiden ------ 3.000
Geitenmelk ------ 2.750
Geitenkaas ------ 800
Hoefmateriaal ------ 400
Medicijnen ------ 300
Vruchten ------ 1.000
Groenten ------ 1.750
Boomhars ------ 750
Witte lava 5.000 ------
Blauwe lava 1.100 ------
Rode lava 18.000 ------
Lapis lazuli 1.000 ------
Instrumenten ------ 500
Boekwerken ------ 600
Meubelen ------ 200

Volentijnen

Geitenhuiden ------ 1.000
Geitenmelk ------ 4.000
Geitenkaas ------ 1.200
Hoefmateriaal ------ 900
Medicijnen ------ 600
Vruchten ------ 2.500
Groenten ------ 3.750
Boomhars ------ ------
Witte lava ------ 3.000
Blauwe lava ------ 800
Rode lava ------ 8.000
Lapis lazuli ------ 400
Instrumenten 2.000 ------
Boekwerken 2.500 ------
Meubelen 1.400 ------

Quotiëntenindeling

KQ BQ DQ AQ
Geitenhuiden 8 3 6 4
Geitenmelk 7 4 3 3
Geitenkaas 7 6 7 5
Hoefmateriaal 6 7 8 6
Medicijnen 7 8 4 5
Vruchten 4 4 2 8
Groenten 7 4 4 5
Boomhars 6 1 6 5
Witte lava 7 3 9 6
Blauwe lava 8 3 10 9
Rode lava 5 3 9 3
Lapis lazuli 9 4 9 8
Instrumenten 9 8 9 4
Boekwerken 7 7 9 6
Meubelen 8 9 9 8

De huidige gegevens zijn ondertekend door de acht raadleden van de Handelsraad waarmede de daaruit volgende waardequotiënten van kracht worden per ingaande 1 augustus tot 1 december.

Waardequotiënten

Huidige WQ Laatste WQ
Geitenhuiden 9,22 16,98
Geitenmelk 3,87 2,55
Geitenkaas 36,75 20,41
Hoefmateriaal 37,80 34,31
Medicijnen 31,36 39,09
Vruchten 1,67 4,22
Groenten 4,20 4,16
Boomhars 5,25 34,84
Witte lava 19,28 17,54
Blauwe lava 38,29 33,56
Rode lava 5,85 5,43
Lapis lazuli 16,85 23,80
Instrumenten 16,20 24,02
Boekwerken 27,52 11,71
Meubelen 48,14 30,75

Stijgers

Boekwerken + 135,01%
Geitenkaas + 80,06%
Meubelen + 56,55%
Geitenmelk + 51,76%
Blauwe lava + 14,09%
Hoefmateriaal + 10,17%
Witte lava + 9.92%
Rode Lava + 7,73%
Groenten + 0,96%

Dalers

Boomhars - 84,93%
Vruchten - 60,43%
Geitenhuiden - 45,70%
Instrumenten - 32,56%
Lapis lazuli - 29,20%
Medicijnen - 19,77%

Matige resultaten markt Nechbet.

Hoewel handelsproducten nog steeds onderhevig blijken aan flinke waardeschommelingen, blijkt de totale beurswaarde langzaam aan te stagneren. Dit is in tegenstelling tot de verwachtingen van diverse handelsvertegenwoordigers vanuit de verschillende staten. Zij hoopten op een flinke beursstijging na het verschijnen van diverse rapporten waarin weergegeven werd dat de beurs eindelijk in betere wateren voer. Ondanks dat een ruime meerderheid van de handelsproducten in de plus eindigde, moest de algehele handelswaarde een min aantekenen van - 0,37%. Deskundigen wijten dit voornamelijk aan de negatieve berichten die zijn uitgegaan van de consumentenbond waarin producten als boomhars en geitenhuiden veel te royaal van waarde zouden zijn. De gevolgen waren direct terug te zien in de nieuwe waardequotiënten waar beide producten in de top-3 waren terug te vinden van de dalers. De Serbaren zagen de vruchten ruim 60% van de waarde verliezen, een woordman verkondigde dat vooral de 'indringers' hebben gezorgd voor een slechte oogst en verwacht dat de waarde tijdens de volgende oogsten weer rechtgetrokken zullen worden.


Offerreuken blijken schadelijk voor de gezondheid.

Volentijnse wetenschappers zijn het erover eens; de offergeuren die de Ba-Neb Dedetpriesters gebruiken om hun goden te aanbidden, zijn zeer slecht voor het luchtwegenstelsel. Hoewel de Ba-Neb Dedethoeders de vroege dood van de priesters immer toeschreven aan het vroegtijdig worden opgenomen door de godenwereld vanwege de uiterst belangrijke diensten die de priesters in het leven uitvoerden, kwamen wetenschappers tot deze geheel andere conclusie. In het geheim hebben vooraanstaande experts in opdracht van de Monarch zelf autopsie gepleegd op de vroegtijdig overledenen met als gevolg dat zwaar beschadigde luchtpijpen aan het daglicht kwamen. In hoeverre dit uiteindelijke gevolgen zal hebben voor de medicijnindustrie vanuit de Serberbossen is nog onduidelijk. Wel zal naarstig gekeken worden naar andere mogelijkheden die minder schadelijk zijn.